Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gopro/ftp/gowebsite/sikorskidawid/Ip/Request.php:265array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/gopro/ftp/gowebsite/sikorskidawid/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/gopro/ftp/gowebsite/sikorskidawid/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 Ledóchowskiego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis do projektu budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym , mającego powstać w lewobrzeżnej części Szczecina , przy ul. Ledóchowskiego , na dz. nr 11/20.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Uchwała Rady Miasta Nr XV/414/07 , z dnia 19.11.2007r.) ,
aktualny podkład geodezyjno - wysokościowy ,
badania geologiczne ,
- zlecenie inwestora .

3. DANE OGÓLNE

 • pow. zabudowy budynku - 863,50 m2,
 • pow. użytkowa całkowita budynku - 5123,70 m2,
 • kubatura - 13680,40 m3,
 • pow. użytkowa budynku - 3042,60 m2
 • w tym : - pow. użytkowa mieszkań : 398,60 m2
 • pow. użytkowa lokali usług : 643,50 m2,
 • pow. użytkowa 53 szt. stanowisk postojowych - 727,10 m2 ,
 • ilość mieszkań - 44 szt. ,
 • ilość mieszkańców - 145 osób
 • ilość stanowisk postojowych podziemnych - 53 szt. ,
 • liczba kondygnacji - V i VI ,
 • wys. kondygnacji w świetle wykończonych elementów :
 • * kond. mieszkalne II-VI - 258,0-259,0 cm ,
 • * kond. parteru - 278,0 cm ,
 • * kond. podziemna - 253,5-270,0cm
 • stropodach wentylowany - 2% ..

INFORMACJA O TERENIE

Teren będący przedmiotem opracowania ma kształt zbliżony do trójkąta i położony jest w obrębie :
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (budynek XII-kondygnacyjny) - od północnego-zachodu ,
zabudowy hotelowej (budynek II-kondygnacyjny) - od wschodu ,
pas drogowy ulicy Ledóchowskiego od południowego-zachodu .
Powierzchnia terenu jest płaska , niezabudowana , porośnięta zielenią wysoką i niską . Istniejące , a kolidujące z projektowaną zabudową drzewa przewiduje się do wycinki (uzgodnienie z Wydziałem Ochrony Środowiska w załączeniu) .
Na dzień dzisiejszy tylko fragment działki użytkowany jest w „sposób zorganizowany” , tzn. wzdłuż wschodniej granicy funkcjonuje parking dla samochodów osobowych z wjazdem z ul. Ledóchowskiego i Bronowickiej.

ZASADY UKŁADU PRZESTRZENNEGO

W centralnej części działki projektuje się budynek mieszkalny wielorodzinny ,
jedno-klatkowy , V i VI kondygnacyjny (VI kondygnacja stanowi II-gi poziom mieszkań dwupoziomowych) , kryty płaskim dachem , w rzucie mający kształt litery V .
Powstałe w obrębie „ramion” wnętrze przeznaczono na cele rekreacyjne dla mieszkańców projektowanego budynku (ciek wodny , ławeczki , zieleń) .
Budynek jest całkowicie podpiwniczony (garaże samochodowe 52 szt. , pomieszczenia techniczne i gospodarcze , komunikacja). Kompozycyjnie projektowany budynek wpisuje się w istniejący układ ulic i budynków i dzięki temu stanowi uzupełnienie zastanego sposobu zagospodarowania działki .
Wjazd na teren działki projektuje się z ul. Ledóchowskiego , a plac przed budynkiem jest jakby przedłużeniem ul. Ledóchowskiego i stanowi dojazd pożarowy .
Zaprojektowano dwa wejścia do części mieszkalnej budynku :
główne od strony powstałego atrium , prowadzące bezpośrednio do holu z klatką schodową i windą ,
dodatkowe bezpośrednio z drogi pożarowej , poprzez przedsionek prowadzące do holu części mieszkalnej.
Wejścia do czterech lokali usługowych (zespół gabinetów lekarskich oraz trzy usługi biurowe) zaprojektowano jako indywidualne , bezpośrednio z zewnątrz budynku .
Projektuje się jedną osłonę śmietnikową , „przybudowaną” do muru oporowego
ograniczającego zjazd do garażu podziemnego (od strony wschodniej granicy działki) , w otoczeniu zieleni parawanowej (patrz P.B. Urządzenie Terenu) .

Tereny biologicznie czynne zaprojektowano (w oparciu o definicję zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) na poziomie terenu , a także na sztucznie wykonanych lub ukształtowanych powierzchniach t.j. :
zieleń w donicach na tarasach dostępnych z II kondygnacji mieszkań dwupoziomowych ,
zielone „tarasy” (tzw. zielone dachy) zaprojektowane na części stropodachu budynku (zabezpieczono możliwość ich ewentualnego podlewania – wodomierze ze złączkami do węża zaprojektowane w szachtach instalacyjnych , znajdujących się na ogólnodostępnych korytarzach ostatniej kondygnacji w bezpośrednim sąsiedztwie wyłazów dachowych/stropodachowych) ,
ściany projektowanego budynku zazielenione pnączami na pionowych cięgnach.
Lokalizację w/w elementów pokazano na rzutach.

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku znajduje się ulica Ledóchowskiego. Mimo , iż jest to ulica miejska , to pełni ona rolę drogi osiedlowej (ze względu na stosunkowo nieduży ruch samochodów oraz położenie wewnątrz osiedla) ; jej uciążliwość dla zabudowy mieszkaniowej jest niewielka. W celu złagodzenia / wyeliminowania jakichkolwiek negatywnych skutków sąsiedztwa tej trasy komunikacyjnej dla projektowanej zabudowy – podjęto następujące środki :
odsunięto budynek od granicy z działką drogową (największe zbliżenie wynosi 12,5m),
parter budynku przeznaczono w całości na usługi ,
w pasie pomiędzy budynkiem a działką drogową zaprojektowano nasadzenia z
roślin zimozielonych (patrz P.B. Urządzenie Terenu) .

Miejsca rekreacyjne dla małych dzieci i osób starszych istnieją w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej zabudowy , tzn. w głębi osiedla (poniżej ul. Ledóchowskiego) .

Dostęp osób niepełnosprawnych do klatek , jak i wszystkich urządzeń zagospodarowania terenu (np. osłona śmietnikowa , parkingi itp.) zapewniono w sposób bezkolizyjny – bez konieczności pokonywania barier architektonicznych . Zaprojektowana winda (dostępna praktycznie z poziomu terenu – 2,0 cm próg pomiędzy chodnikiem a posadzką holu parteru) umożliwia dostanie się w sposób bezkolizyjny osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje budynku (również podziemną) .

Nowo-projektowany budynek usytuowano tak, by zachować (co najmniej) odległości związane z :
wysokością przesłaniania (od istniejącego przy ul. Ledóchowskiego 9-13 budynku XII-to kondygnacyjnego) ,
nasłonecznieniem mieszkań położonych w budynku projektowanym , jak i istniejącym XII-to kondygnacyjnym , położonym przy ul. Bronowickiej 3-7 .

UKŁAD FUNKCJONALNY BUDYNKU

Na w/w terenie zaprojektowano jeden budynek mieszkalny wielorodzinny , 1-klatkowy , V-cio i VI-cio kondygnacyjny (drugi poziom mieszkań dwupoziomowych w postaci „wolnostojących” nadbudówek) , w całości podpiwniczony , kryty płaskim stropodachem .
Na kondygnacjach II–V budynku zaprojektowano mieszkania dwu , trzy i czteropokojowe z co najmniej jednym balkonem / loggią , kuchnią wydzieloną lub w postaci aneksu . Na kondygnacji V część mieszkań zaprojektowano jako dwupoziomowe i tym mieszkaniom zapewniono na stropodachu tarasy dostępne z nadbudówek (VI kondygnacja).
Parter budynku przeznaczono w całości (za wyjątkiem klatki schodowej i holu) na cztery lokale usługowe (zespół gabinetów lekarskich oraz trzy usługi biurowe) .
W części podpiwniczonej zaprojektowano :
stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych w jednoprzestrzennym garażu ,
komunikację ,
pomieszczenia gospodarcze i techniczne .
Klatkę schodową „sprowadzono” do poziomu kondygnacji podziemnej , umożliwiając mieszkańcom bezpośredni dostęp do stanowisk parkingowych .
Budynek „wyposażono” w windę , której najniższy przystanek znajduje się w obrębie
kondygnacji podziemnej .
Poziom parteru budynku przyjęto na rzędnej +0.00 = 23,10 m.n.p.m..

W centralnej części działki projektuje się budynek mieszkalny wielorodzinny , jedno- klatkowy , V i VI kondygnacyjny (II-gi poziom mieszkań dwupoziomowych) , kryty płaskim dachem , w rzucie mający kształt litery V . Powstałe w obrębie „ramion” wnętrze przeznaczono na cele rekreacyjne dla mieszkańców projektowanego budynku (ciek wodny , ławeczki , zieleń) .
Budynek jest całkowicie podpiwniczony (garaże samochodowe 52 szt. , pomieszczenia techniczne i gospodarcze , komunikacja). Kompozycyjnie projektowany budynek wpisuje się w istniejący układ ulic i budynków i dzięki temu stanowi uzupełnienie zastanego sposobu zagospodarowania działki .
Wjazd na teren działki projektuje się z ul. Ledóchowskiego , a plac przed budynkiem jest jakby przedłużeniem ul. Ledóchowskiego i stanowi dojazd pożarowy .
Zaprojektowano dwa wejścia do części mieszkalnej budynku :
główne od strony powstałego atrium , prowadzące bezpośrednio do holu z klatką schodową i windą ,
dodatkowe bezpośrednio z drogi pożarowej , poprzez przedsionek prowadzące do holu części mieszkalnej.
Wejścia do czterech lokali usługowych (zespół gabinetów lekarskich oraz trzy usługi biurowe) zaprojektowano jako indywidualne , bezpośrednio z zewnątrz budynku .
Projektuje się jedną osłonę śmietnikową , „przybudowaną” do muru oporowego ograniczającego zjazd do garażu podziemnego (od strony wschodniej granicy działki) , w
otoczeniu zieleni parawanowej (patrz P.B. Urządzenie Terenu) .
Powierzchnie biologicznie czynne zaprojektowano (w oparciu o definicję „bogatego programu zieleni”) na poziomie terenu , a także na sztucznie wykonanych lub ukształtowanych miejscach t.j. :
zieleń w donicach na tarasach dostepnych z II kond. mieszkań dwupoziomowych ,
zielone „tarasy” (tzw. zielone dachy) zaprojektowane na części stropodachu budynku (zabezpieczono możliwość ich ewentualnego podlewania – wodomierze ze złączkami do węża w szachtach instalacyjnych znajdujących się na ogólnodostępnych korytarzach ostatniej kondygnacji w bezpośrednim sąsiedztwie wyłazów dachowych) ,
zazielenione ściany projektowanego budynku (pnącza na pionowych cięgnach) – rozmieszczenie pokazano na rzutach w P.B. Architektura .
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku znajduje się ulica Ledóchowskiego. Mimo , iż jest to droga miejska , to pełni rolę drogi osiedlowej (ze względu na stosunkowo nieduży ruch samochodów oraz połozenie wewnątrz osiedla) , więc jej uciążliwość dla zabudowy mieszkaniowej jest niewielka. W celu złagodzenia / wyeliminowania jakichkolwiek negatywnych skutków sąsiedztwa tej trasy komunikacyjnej dla projektowanej zabudowy – podjęto nastepujące środki :
odsunięto budynek od granicy z działką drogową (największe zbliżenie wynosi 12,5m),
parter budynku przeznaczono w całości na usługi ,
w pasie pomiędzy budynkiem a działką drogową zaprojektowano nasadzenia z roślin zimozielonych (patrz P.B. Urządzenie Terenu) .
Miejsca rekreacyjne dla małych dzieci i osób starszych istnieją w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej zabudowy , tzn. w głębi osiedla (poniżej ul. Ledóchowskiego) .
Dostęp osób niepełnosprawnych do klatek , jak i wszystkich urządzeń zagospodarowania terenu (np. osłona śmietnikowa , parkingi itp.) zapewniono w sposób bezkolizyjny – bez konieczności pokonywania barier architektonicznych . Zaprojektowana winda (dostępna praktycznie z poziomu terenu – 2,0 cm próg pomiędzy chodnikiem a posadzką kond. parteru) umożliwia dostanie się osobie niepełnosprawnej na wszystkie kondygnacje budynku (również podziemną) .
Nowoprojektowany budynek usytuowano tak , by zachować odległości związane z :
wysokoścą przesłaniania (od istniejącego przy ul. Ledóchowskiego 9-13 budynku XII-to kondygnocyjnego) ,
nasłonecznieniem mieszkań położonych w bud. projektowanym , jak i istniejącym XII-to kond. , położonym przy ul. Bronowickiej 3-7 .

OBIEKTY KUBATUROWE

Na w/w terenie zaprojektowano jeden budynek mieszkalny wielorodzinny , 1-klatkowy , V-cio i VI-cio kondygnacyjny (drugi poziom mieszkań dwupoziomowych w postaci „wolnostojących” nadbudówek) , w całości podpiwniczony , kryty płaskim stropodachem .
Na kondygnacjach II–V budynku zaprojektowano mieszkania dwu , trzy i czteropokojowe z co najmniej jednym balkonem / loggią , kuchnią wydzieloną lub w postaci aneksu . Na kondygnacji V część mieszkań zaprojektowano jako dwupoziomowe i tym mieszkaniom zapewniono na stropodachu tarasy dostępne z nadbudówek (VI kondygnacja).
Parter budynku przeznaczono w całości (za wyjątkiem klatki schodowej i holu) na cztery lokale usługowe (zespół gabinetów lekarskich oraz trzy usługi biurowe) .
W części podpiwniczonej zaprojektowano :
stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych w jegnoprzestrzennym garażu ,
komunikację ,
pomieszczenia gospodarcze i techniczne .
Klatkę schodową „sprowadzono” do poziomu kondygnacji podziemnej , umożliwiając mieszkańcom bezpośredni dostęp do stanowisk parkingowych .
Budynek „wyposażono” w windę , której najniższy przystanek znajduje się w obrębie kondygnacji podziemnej .